Thân thiện - Tiện ích - Hiệu quả

Lĩnh vực ngành DƯỢC

Sản xuất - Kinh doanh Dược

Lĩnh vực ngành DƯỢC

Phần mềm quản lý và sản xuất kinh doanh ngành Dược (ERP)

Giải pháp quản lý toàn diện và chuyên nghiệp cho doanh ng nghiệp sản xuất kinh doanh ngành dược.

Quản lý toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị sản xuất kinh doanh ngành dược; giúp chủ doanh nghiệp tối ưu quy trình vận hành, quản trị nguồn lực và ra quyết định kịp thời, chính xác nhất

Quản lý nhân sự tiền lương

Quản lý hồ sơ nhân sự, tính lương kết nối trực tiếp từ bảng chấm công, tính thuế TNCN, bảo hiểm và gửi phiếu lương tự động đến từng CBNV

Quản lý mua hàng

Quản lý theo dõi từ phiếu đề nghị mua hàng gồm báo giá đến chọn nhà cung cấp. Theo dõi tình trạng mua nguyên vật liệu: chưa duyệt, duyệt, không duyệt, ý kiến khác. Quản lý danh sách mua hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp.

Quản lý quá trình sản xuất

Lập nhu cầu sản xuất: tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự và đơn hàng của khách hàng để lập ra nhu cầu hàng hóa cần sản xuất tại những thời điểm nhất định.

Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi, kiểm soát quá sản xuất từng công đoạn, truy xuất nguồn gốc, định mức nguyên vật liệu, định mức lao động, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, tỷ lệ hao hụt, phế phẩm, bảo mật mã nguyên vật liệu công thức nghiên cứu và tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng GMP trong sản xuất.

Hoạch định nhu cầu nguyên liệu: Chương trình hỗ trợ tính toán các nhu cầu về nguyên vật liệu dựa trên định mức nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất và đồng thời phân tích năng lực và nguồn lực cho hệ thống sản xuất từ đó đưa ra yêu cầu mua nguyên vật liệu để phụ vụ sản xuất.

Tiến độ sản xuất: Chương trình sẽ đưa ra tiến độ sản xuất cho từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất. Theo dõi tiến độ sản xuất từng công đoạn.

Mã vạch (barcode)

Thiết kế mẫu in mã vạch và quản lý danh sách in mã vạch theo sản phẩm.

Quản lý bán hàng

Quản lý từ đơn đặt hàng, theo dõi tình trạng của đơn hàng, đơn hàng giao thuộc lô nào, ngày tháng nào. Cảnh báo công nợ, hạn mức trước khi duyệt đơn hàng.

Quản lý kho

Theo dõi nguyên vật liệu, thành phẩm theo lô, hàng dùng. Quản lý kho bằng mã hàng hoặc mã vạch (barcode). Cảnh báo hàng tồn kho theo định mức, ...

IT – Kỹ Thuật

Quản lý và theo dõi quà trình mua và sửa chữa máy móc thiết bị.

Quản lý tài chính kế toán

Kế thừa toàn bộ dữ liệu từ các phần hành trên và giải quyết đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng quy định của Bộ tài chính và theo yêu cầu quản trị của doanh nghiệp.

Quản trị

Cửa sổ làm việc của cán bộ quản lý được phân quyền phê duyệt, quản lý và phân tích dữ liệu.

Một số hình ảnh chính:

Trang main ANA-PHAR

Tra cứu lệnh sản xuất:

Tra cứu Lệnh sản xuất ANA-PHAR

Tra cứu đơn hàng:

Tra cứu đơn hàng ANA-PHAR

Tra cứu Nhập - Xuất:

Tra cứu Nhập Xuất ANA-PHAR

Bảng chấm công:

Bảng chấm công ANA-PHAR

 

 Đăng ký báo giá